skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1. Al de Expeditieverrichtingen van Verenigd Inklarings Bureau NV (VIB) geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 24.06.2005 onder nummer 0090237 door contractspartijen gekend en aanvaard (met bijzondere aandacht voor art.22 van deze Belgische Expeditievoorwaarden inzake vorderingen vanwege de FOD Financiën, Douane en Accijnzen).

Art. 2. De expeditieverrichtingen worden beheerst door Titel II van de wet van 5 mei 1872. VIB is expediteur en heeft derhalve slechts een middelenverbintenis. VIB verzorgt geenszins zelf het vervoer.VIB is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering of niet (tijdige) verscheping van geboekte voertuigen. VIB is niet aansprakelijk in geval van brand, diefstal, schade aan of verlies van goederen of voertuigen die zich in magazijn, op kaai of aan boord bevinden. Alle verwijzingen naar de toeslagen (BAF, CAF, Marpol, IMDG-ADR) en afvaartschema’s op www.vibsea.com zijn
louter indicatief.

Art. 3. Geen enkele verzekering wordt afgesloten zonder schriftelijke opdracht.

Art. 4. Al de facturen van VIB zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur.

Art. 5. De in rekening gebrachte toeslagen (BAF, CAF, Marpol, IMDG-ADR) zijn de bedragen geldig op datum van verscheping. Deze toeslagen kunnen wijzigen zonder vooraankondiging.

Art. 6. Bezwaren zijn slechts geldig wanneer deze binnen de 15 (vijftien) dagen vanaf de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan VIB, zoniet wordt de factuur aanzien als definitief aanvaard.

Art. 7. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling is vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd.

Art. 8. Bovendien zal het factuurbedrag bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met een maximum van 2000 € voor de buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de schadeloosstelling voor alle gerechtelijke kosten en onverminderd de bovenvermelde conventionele intresten.

Art. 9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge (België) of deze van de schuldenaar bevoegd en dit naar keuze van VIB nv.

Back To Top